Helme Kihelkonnaleht

SISSETULEKUST SÕLTUVAD SOTSIAALTOETUSED

Toetust saab taotleda vähekindlustatud/majanduslikes raskustes isik/perekond, kelle netosissetulek esimese pereliikme kohta eelneval kuul on alla 3-kordse riikliku toimetuleku piiri (390 €) ja iga järgneva pereliikme netosissetulek on väiksem või võrdne perekonna esimese liikme ühekordse toimetuleku piiriga (130 €).

Sissetulekute hulka arvatakse kõik tulud, välja arvatud riigi- ja vallaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.

Sotsiaaltoetuste andmise kord Helme vallas

Avaldus sotsiaaltoetuse taotlemiseks   .doc

Avaldus sotsiaaltoetuse taotlemiseks   .pdf

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on isikute iseseisvat toimetulekut soodustav riigieelarve vahenditest makstav toetus, mille abil leevendatakse isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.

Täiendav sotsiaaltoetus üksikvanema perele

Täiendav sotsiaaltoetus üksikvanema perele on riigieelarve vahenditest makstav toetus, mida on õigus saada koos toimetulekutoetusega.

Vajaduspõhine peretoetus

Vajaduspõhine peretoetus on riigieelarve vahenditest makstav toetus, mida on õigus taotleda materiaalset puudust kannataval perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps.

Vähekindlustatud perede laste koolitoetus

Vähekindlustatud perede laste koolitoetus on sotsiaaltoetus koolis käiva lapse vanemale, hooldajale või eestkostjale õppevahendite ostmiseks, kooliriiete või jalanõude muretsemiseks, huvialaringide ja õppeasutuste poolt korraldatud ürituste eest tasumiseks. 

Ühekordne sotsiaaltoetus

Ühekordne sotsiaaltoetus on ühekordselt makstav sotsiaaltoetus vähekindlustatud ja ajutiselt majanduslikes raskustes isikutele/peredele, mis on ette nähtud hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks.

Ravimitoetus

Ravimitoetus makstakse vähekindlustatud ja ajutiselt majanduslikes raskustes isikule eelkõige retseptiravimite maksumuse kompenseerimiseks, kui taotleja sissetulek ei võimalda katta kõiki retseptiravimite ostmiseks vajalikke kulutusi.

Prillitoetus

Prillitoetust makstakse vähekindlustatud ja ajutiselt majanduslikes raskustes olevate perede lastele, puudega lastele ning erandjuhul teistele puudega inimestele.

Eluaseme kohandamise toetus

Eluaseme kohandamise toetust makstakse puudega või vähekindlustatud/majanduslikes raskustes isikutele/peredele.

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee