Helme Kihelkonnaleht

SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED

Toetust on õigustatud taotlema:isik/perekond, kelle elukoht rahvastikuregistris on Helme vald. ja alaealise lapse eestkostja või perekonnas hooldaja või muu isik (õpetaja, meditsiinitöötaja), kui lapse elukoht rahvastikuregistris on Helme vald.

Esimesse klassi astuja toetuse, laste- ja noortelaagri kulude toetuse, puudega inimese täiendava sotsiaaltoetuse ja kinnipidamiskohast vabanenu toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus.

Sotsiaaltoetuste andmise kord Helme vallas.

Sünnitoetus

Sünnitoetus makstakse lapse sünni puhul ühele lapsevanemale (reeglina emale), kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Helme vald.

Matusetoetus

Matusetoetus makstakse Helme valla elaniku surma korral matuse korraldajale. 

Esimesse klassi astuja toetus nn ranitsatoetus

Esimesse klassi astuja toetust nn ranitsatoetust makstakse esmakordselt esimesse klassi minevale lapse vanemale või eestkostjale. 

Kooli lõpetamise toetus

Kooli lõpetamise toetus makstakse põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse päevase õppevormi lõpetajale kooli lõpetamise puhul. 

Toetus laste- ja noortelaagri kulude katteks

Toetus laste-ja noortelaagri kulude katteks võimaldatakse esmajärjekorras paljulapseliste perede lastele, üksikvanema perede lastele ja puudega lapse peredele.

Toetust makstakse Helme vallale eraldatud soodustuusikute kulude katteks.

Laste jõulupaki toetus

Laste jõulupaki toetus on kommipakk, mis on ettenähtud kõigile eelkooliealistele lastele ja kuni 4. klassi (k.a.) õpilastele.

Puudega lapse toetus

Toetus makstakse puudega lapse vanemale või eestkostjale, maksmise aluseks on lapse arstliku ekspertiisikomisjoni või ekspertarsti otsus.

Paljulapselise pere toetus

Paljulapselise pere toetus makstakes üks kord aastas paljulapselise pere vanemale või eestkostjale. Toetuse eesmärk on suure pere väärtustamine ja toetamine.

Puudega lapse hooldajatoetus

Puudega lapse hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus isikule, kes seaduses või lepingus sätestatud juhtudel on kohustatud hoolitsema puudega lapse eest, kuid kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu ning selle läbi jääb ilma sissetulekust ja sotsiaalkindlustusest.

Puudega inimese täiendav sotsiaaltoetus

Puudega inimese täiendavat sotsiaaltoetust makstakse raske või sügava puudega inimesele, kellele ei ole määratud hooldajat ega koduhooldusteenust. Toetuse abil inimene korraldab ise oma hoolduse erinevate abistajate või teenuste kaasabil temale koduses keskkonnas.

Vanurite sünnipäeva toetus

Vanurite sünnipäeva toetus on rahaline toetus juubeli sünnipäevaks.

Toetus kinnipidamiskohast vabanenule

Toetus kinnipidamiskohast vabanenule on vajadusel vaid neile, kelle viimane rahvastikuregistrijärgne elukoht on Helme vald. 

Vältimatu sotsiaalabi ehk kriisitoetus

Vältimatu sotsiaalabi ehk kriisitoetus on sotsiaaltoetus, mille abil võimaldatakse vähekindlustatud ja ajutiselt majanduslikes raskustes isikule/perele hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju.

Erakorraline toetus seoses õnnetusjuhtumiga

Erakorralist toetust makstakse kui tegemist on ootamatute kulutustega seoses loodusõnnetuse, tulekahju vms.

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee