Helme Kihelkonnaleht

Koolid/lasteaiad

Helme vallas tegutseb kaks lasteaeda – Ritsu Lasteaed-Algkool, kus seisuga 01.09.2014 käis lasteaia osas 40 last; Ala Põhikooli juures tegutseb lasteaiarühm, kus käib 01.09.2014 seisuga 17 last. Väljaspool valla piire käis 01.01.14 seisuga lasteaias kokku 39  last, neist Tõrva linnas 34 last (lasteaed „Tõrvalill” 19 last ja lasteaed „Mõmmik”  15 last), Elva   lasteaias 1 laps,  Riidaja valla lasteaias 2 last, Aakre Lasteaed- Algkoolis 1 laps, Aste Lasteaias 1 laps, Karksi Nuia Lasteaias 2 last.

Helme vallas asub kaks kooli – Ritsu Lasteaed-Algkool ja Ala Põhikool. Ala Põhikoolis õppis 01.09.2014 seisuga 46 last. Ala koolil on olemas ka õpilaskodu, kus olemasolevast 23 kohast on praegu täidetud 17 kohta. Koolis uuendati 2012. aastal täielikult poiste tööõpetuse klassi inventar. Tütarlaste käsitööks soetati kaasaegne tikkimise ja õmblusmasin. Ritsu Lasteaed-Algkooli kooliosas õppis neljas klassis kokku 22 last. Erinevalt üldisest tendentsist laste arvu vähenemise suunas vabariigis üldiselt ja eriti maapiirkondades, Ritsu koolis püsib see hetkel stabiilsena. Põhjusena võib välja tuua asukoha tööstuspiirkonnas, mis tähendab töökohtade olemasolu, mis omakorda on eelduseks noorte (lastega) perede siirdumisele piirkonda. 

Kõik kolm kooli Ala Põhikool, Ritsu Lasteaed- Algkool ja Tõrva Gümnaasium on liitunud Tervist edendava kooli liikumisega. Sellega liitumine oli vabatahtlik. Võrgustiku näol on tegemist piirkondliku huvigrupiga, kes tegeleb tervise edendamisega eesmärgistatult ja süsteemselt. 

Lähimad naabruses olevad põhikoolid asuvad Hummulis ja Riidajas. 2014 aastal õpib 1 Helme vallas elav laps Hummuli Põhikoolis ja 6 last Riidaja Põhikoolis.  Mujal põhikoolides õpivad Helme valla sissekirjutusega lapsed Aste Põhikoolis 1 laps ja Keeni Põhikoolis 1 laps.

Lähimad gümnaasiumid asuvad Tõrva linnas ja Karksi-Nuias. Tõrva Gümnaasiumis õpib 01.09.2014 seisuga 152 Helme valla last (sellest põhikooli osas 125  last ja gümnaasiumi osas 27 last), August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis (kuni aastani 2008 Karksi-Nuia Gümnaasium) 5 last. Helme vallast kaugemates õppeasutustes õpib Elva Gümnaasiumis 1 laps, Kuresaare Gümnaasiumis 1 laps, Viljandi Maagümnaasiumis 1 laps, Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumis 1 laps, Nõo Reaalgümnaasiumis 1 laps,  Tartu Tamme Gümnaasiumis õpib 1 õpilane, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis 3 õpilast, Valga Kaugõppe gümnaasiumis 4 noort inimest, Valga Jaanikese Koolis 1 õpilane,  Ämmuste  Koolis 2 õpilast,  Kilingi–Nõmme Gümnaasiumis 1 õpilane, Paldiski Ühisgümnaasiumis 1 laps, Tartu Waldorfkoolis 1 õpilane, Tallinna Vanalinna Gümnaasiumis 1 õpilane . Aastal 2014 õppis 1 Helme valla sissekirjutusega laps Ukrainas.

Valla koolide varustatus pedagoogilise personaliga on hea, pidevalt toimub töötajate täiendõpe. Vald maksab õpetajate palgarahale omalt poolt lisa. Olmetingimused koolides on head. Oluliselt on täiendatud koolihoonete funktsionaalsust (koolihoonetesse on viidud raamatukogud ja külakeskused, loodud täiendavad sportimise võimalused).  

Kutseharidust pakub Helme vallas Valga Kutseõppekeskuse Helme osakond Helme päevakeskuse ruumides kaugõppena (autoõpe B-kategooria). Maakonna kutsehariduskeskus  Valga Kutseõppekeskuse näol asub ise Valga linnas. Helme valla õpilased omandavad enamasti eriala  Tartu, Viljandi, Võru või Valga linnas asuvates kutseõppekeskustes.  

 

/Väljavõte valla arengukavast 2010-2025/

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee